VOORWAARDEN

TOUCHED

Sandra van Strijp

T: 0622685361

E: info@sandravanstrijp.nl

W: www.sandravanstrijp.nl

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een cliëntdossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, plus de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.

In het dossier kunnen tevens gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, ik u eerst zal informeren en expliciet om uw toestemming zal vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw voorafgaande expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die noodzakelijk zijn om een factuur op te kunnen stellen:

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “Reiki-behandeling of massage”.
 • De kosten van het consult .
 • Mijn gegevens.

TOUCHED

Sandra van Strijp

T: 0622685361

E: info@sandravanstrijp.nl

W: www.sandravanstrijp.nl

Bewaartermijnen

 • De wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (Belastingdienst) voor de financiële administratie.
 • Een bewaartermijn van het cliëntdossier tot 20 jaar op grond van de wettelijke bewaartermijn WGBO.

Rechten van betrokkenen

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens ik van u verwerk.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat ik verkeerde gegevens van u heb? Laat het mij dan weten, dan pas ik het aan.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die ik van u heb verwijderen. Het kan zijn dat ik voor andere doeleinden (administratie ) die gegevens dan nog wel zal moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat ik uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerk, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om de persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met mij op.

U kunt ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van informatie. Als u uw toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met mij opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens (AP) : Denkt u dat ik niet handel in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens. Voor meer informatie kijkt u op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ en daar kunt u uw klacht melden.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerk ik sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van mijn dienstverlening.

TOUCHED

Sandra van Strijp

T: 0622685361

E: info@sandravanstrijp.nl

W: www.sandravanstrijp.nl 

Website

Op de website www.sandravanstrijp.nl zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Touch, www.sandravanstrijp.nl  gebruikt alleen technische en functionele cookies, plus analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics).

Vijfhuizen, augustus 2021

TOUCHED

Tel: 06-22685361

Email: info@sandravanstrijp.nl

www.sandravanstrijp.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Een behandelaar: therapeut, lid van een beroepsvereniging, handelende als zelfstandig gevestigd masseur/healer;

Cliënt: Degene aan wie door de behandelaar advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de behandelaar wordt uitgeoefend; De behandelaar kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de masseur/healer voor afspraken te bereiken is. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Behandelaar, Cliënt en

Praktijkadres.

Artikel 2. Werkwijze behandelaar

 • De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie, gebaseerd op de gelijkwaardigheid tussen behandelaar en cliënt, waarbij de cliënt zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar gezondheid.
 • De behandelaar werkt met de spiertest, of met Reiki om blokkades in de energievoorziening van het lichaam zichtbaar te maken. De spiertest/Reiki is niet geschikt om een medische diagnose te stellen of te vervangen.
 • Massage/healing kan geen reguliere medische zorg vervangen.
 • De behandelaar adviseert nooit om te stoppen met medicijnen die zijn voorgeschreven door daartoe bevoegde artsen/specialisten of deze door andere substanties te vervangen.
 • De behandelaar kan om het proces te steunen remedies, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Het is de vrije keuze van de cliënt om een advies van de behandelaar al dan niet op te volgen.
 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor het resultaat van de behandeling, slechts voor de verrichte handelingen tijdens het consult.
 • De behandelaar is gehouden aan de beroepscodes van de NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage).

Artikel 3. Basis

De behandelaar geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

De behandelaar adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van spiertestresultaten.

Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de behandelaar en de cliënt een behandelovereenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Deze behandelovereenkomst wordt van tevoren per mail toegestuurd.

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens aan het begin en aan het einde een kort evaluatiegesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.

De cliënt verstrekt alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars.

De behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar).

Een consult duurt tussen minimaal 0,5 uur tot maximaal 2 uur. Nabesprekingen duren zo lang als nodig is met een maximum van 15 minuten.

Artikel 4. Verhindering cliënt

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij de behandelaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de behandelaar geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de behandelaar gerechtigd om het verschuldigde bedrag voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

De kosten van de therapie bedragen € 80,- per uur en veelvouden van € 40,- per half uur extra. Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de behandelaar de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het uurtarief van de behandelaar is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, prijzen een wijziging ondergaan, is de behandelaar gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de behandelaar voor ieder consult contant/ via directe telefonische overmaking.

Artikel 7. Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de behandelaar verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de behandelaar bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan Kromme Spieringweg, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk en het gebruikmaken van het toilet.

Het advies van de behandelaar is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De behandelaar sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de behandelaar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de behandelaar. De behandelaar heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de behandelaar is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar.

Artikel 9. Cliëntdossier

De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar handelt conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en zorgverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit behelst onder meer de verplichting tot het opstellen van een cliëntendossier en de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.
 • De cliënt heeft recht op inzage in zijn/haar cliëntendossier.
 • De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht. Schriftelijke gegevens worden alleen met de uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt aan derden (artsen, collega’s) overhandigd. De behandelaar mag, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, mondeling overleg voeren met andere beroepsbeoefenaren, waarbij hij/zij de privacy van de cliënt respecteert.
 • De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 12 jaar doet dat uitsluitend op basis van schriftelijk verkregen toestemming van beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De behandelaar verricht een behandeling bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een gezaghebbende ouder. De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar die wilsbekwaam zijn, is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk, hierover nemen het kind en de gezaghebbende ouders samen een beslissing. De ouders verplichten zich in het anamnese gesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.
 • Kinderen vanaf 16 jaar en wilsbekwaam zijn bevoegd om zelfstandig een behandelovereenkomst met een behandelaar aan te gaan, zonder toestemming van de ouders.
 • De behandelaar volgt bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de 5 stappen van de Meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid.

Artikel 11. Verhindering behandelaar

Indien de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega- behandelaar in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk aan de behandelaar kenbaar te maken. De overeenkomst eindigt per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven door de behandelaar (tenzij behandelaar en cliënt gezamenlijk overeenkomen dat de consulten voortgezet worden na terugkeer van de behandelaar). Na beëindiging van de overeenkomst worden de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum.

Artikel 12. Beëindiging behandeling

Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de behandelaar de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de behandelaar een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de behandelaar in de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De behandelaar kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet. De behandelaar zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Artikel 13. Klachten en geschillen

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan de behandelaar. Wat kan ik doen?

Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de behandelaar.

Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de behandelaar heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de behandelaar. Zo lang de behandelaar niet weet dat u ontevreden bent, kan deze niets doen aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de behandelaar aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de behandelaar. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger

Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachten  

Mailadres: klacht@ngsmassage.nl

Telefoonnummer: 06-21331090

Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.  Sandra van Strijp is lid van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.  

Haarlem, augustus 2021

 

 

Copyright © Gijs Weehuizen 2021